• HET VRAAGTEKENTJE DAMES EN HERENMODE , eenvoudiger kan het niet!
 • Bestellingen vanaf €50,00 gratis verzenden.

Algemene voorwaarden - T Vraagtekentje


Algemene voorwaarden detailhandel

Artikel 1: Definities

 1. Het Vraagtekentje ( JHG Doedens), gevestigd te Arnhem, KvK 75592363, Vrouwburgerswei 2, 6843ZD Arnhem wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Het Vraagtekentje
 2. De wederpartij van Het Vraagtekentje wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn Het Vraagtekentje en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2:  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Het Vraagtekentje.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk of een andere duidelijke wijze door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3: Het Aanbod

 1. Indien een aanbod van beperkte geldigheidsduur of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen/producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Het Vraagtekentje gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen/producten en diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden Het Vraagtekentje niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.                                                                                                                                                                                        

 

Artikel 4: De prijs

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of verhogingen.
 2. De prijs geld, zoals deze is vermeld bij het product/artikel incl. BTW ,maar excl. verzend en leveringskosten, of anders vermeld bij het bewuste artikel/product.

 

Artikel 5 : Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel/webshop (of anders afgesproken met Het Vraagtekentje) via de aangeboden betalingsmethode voldaan, waarna het gekochte binnen 24 uur na ontvangst van de volledige betaling (of indien anders met Het Vraagtekentje is afgesproken) wordt verzonden. Bij reserveringen van het product/artikelel, wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van reservering van vooruitbetaling.
 2. Betaald de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is Het Vraagtekentje gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Ook kan Het Vraagtekentje de koop ongedaan maken en annuleren als er nog geen betaling is verricht.
 3. Blijft de koper( als het artikel/product geleverd is) in gebreke, dan zal Het Vraagtekentje tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding buitengerechtelijke kosten. Deze kosten bedragen  maximaal 15% over openstaande bedragen tot  2500 euro, 10% over de daaropvolgende 2500 euro, en 5% over de volgende 5000 euro met een minimum van 40 euro. Het Vraagtekentje kan ten voordele van de koper hiervan afwijken.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Het Vraagtekentje op koper direct opeisbaar.
 5. Weigert de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht Het Vraagtekentje, dan is deze nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Het Vraagtekentje te betalen.
 6. De koper heeft de plicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Het Vraagtekentje te melden.

 

Artikel 6: Aanbiedingen & offertes

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod van een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijke schriftelijk of op andere duidelijke wijze anders zijn overeengekomen.
 3. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk schriftelijk of op andere duidelijke wijze zijn overeengekomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en andere overheidsheffingen.

 

Artikel 7: Monster en modellen

 1. Is aan de koper een model of monster getoond of verstrekt dan wordt het vermoed slecht als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als de partijen onderling anders is overeengekomen.

 

Artikel 8:  De overeenkomst

1: De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.

2: Indien de koper via elektronische weg het aanbod heeft aanvaard , bevestigd Het Vraagtekentje onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze aanvaarding niet door Het Vraagtekentje is bevestigd kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3: Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt zorgt het vraagtekentje voor een veilige web omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen zorgt het vraagtekentje voor de daartoe passende veiligheids maatregelen.

4: Het Vraagtekentje kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte laten stellen of de koper zich aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Als Het Vraagtekentje gegronde reden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan mag Het Vraagtekentje de overeenkomst of koop ontbinden.

5: Het Vraagtekentje zal uiterlijk bij levering van het artikel/product dan wel dienst aan de koper de volgende informatie mededelen*

 

*Het bezoekadres van de vestiging van het Vraagtekentje waar de koper met klachten terecht kan.

*De voorwaarden dat de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke formulering  inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

*Indien de koper een herroepingsrecht heeft het model-formulier van dit recht dan wel de voorwaarden hiervoor.

*De informatie omtrent de garantie/ruilingen en service na de aankoop.

*De prijs met alle belastingen van het artikel/product of dienst.

*De kosten van aflevering

*De wijze van de betaalmogelijkheden

*De aflevering van de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed ,het Vraagtekentje stelt de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Het Vraagtekentje de koper vooraf schriftelijk of op duidelijke andere wijze
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft het Vraagtekentje daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de prijs tot gevolg heeft. De koper hoeft hier echter niet akkoord te gaan met de prijsverhoging als de vaste prijs is afgesproken en kan de koop ontbinden.
 5. In afwijking van het derde lid van dit artikel, kan Het Vraagtekentje geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 10 : Herroepingsrecht

 1. De consument kan de koop van een artikel/product met een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. Het Vraagtekentje kan de koper vragen naar de reden van de ontbinding maar kan deze hiertoe niet verplichten**.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat het artikel/product is ontvangen door de koper of de door aangewezen derde**. (Dit geldt niet voor de vervoerder)
 3. Indien Het Vraagtekentje de koper de wettelijke informatie over het herroepingsrecht/modelformulier niet heeft verstrekt loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien het Vraagtekentje de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de koper heeft verstrekt binnen 12 maanden na ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de koper die informatie heeft ontvangen.
 1. Retourkosten zijn voor rekening van de koper.

 

** Het herroepingsrecht gaat bij een bestelling van meerder producten in dezelfde bestelling in op het moment dat het laatste product is ontvangen.

** Het Vraagtekentje mag, mits hij de koper voorafgaand aan het bestelproces heeft geïnformeerd op duidelijk wijze, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 

Artikel 11: Verplichtingen koper tijdens de bedenktijd/herroepingsrecht

 1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het artikel/product en de verpakking. Hij zal het artikel/product slecht uitpakken of gebruiken in de mate die nodig zijn om de aard, kenmerken en eventuele werking van het artikel/product vast te stellen. Het uitgangspunt is hierbij is dat de koper het artikel/product slecht mag hanteren en inspecteren zoals hij dat ook in een winkel zou doen.
 2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het gekochte die het gevolg zijn van een manier van omgaan met het gekochte die veder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het gekochte als het vraagtekentje hem niet voor het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke en verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 12: Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en de kosten hiervan

 1. Als de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht meld hij dat binnen de gestelde bedenktijd aan Het Vraagtekentje.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst, zendt de koper het gekochte terug of overhandigd hij dit aan Het Vraagtekentje. Dit hoeft niet als Het Vraagtekentje heeft aangeboden het gekochte zelf op te halen omdat de koper bij Het Vraagtekentje binnen de bedenktijd melding heeft gemaakt van retour van het gekochte.
 3. De koper zendt het gekochte in originele staat met alle toebehoren, indien redelijkerwijs in de originele verpakking terug conform de door Het Vraagtekentje verstrekte redelijke en duidelijke gegevens.
 4. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht lig bij de koper.
 5. De koper draagt de rechtstreekse ( retourkosten) van het terugzenden van het gekochte. Dit staat vermeld bij de retour pagina.
 6. Als de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 13; Verplichtingen van het Vraagtekentje bij herroeping

 1. Als Het Vraagtekentje de melding van herroeping door de koper ontvangt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
 2. Het Vraagtekentje vergoed alle betalingen( m.u.v. de retourkosten van het gekochte, of anders afgesproken met Het Vraagtekentje) van de koper, incl. eventuele leveringskosten welke door Het Vraagtekentje in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde artikel/product op het moment dat het geretourneerd bij Het Vraagtekentje wordt afgeleverd en in ontvangst is genomen.
 3. Het Vraagtekentje gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als door de koper gebruikt, tenzij de koper instemt met een ander methode.
 4. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
 5. Als de koper voor een duurdere methode dan de standaard levering heeft gekozen hoeft Het Vraagtekentje de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 14: Uitsluiting herroepingsrecht

-Het Vraagtekentje kan de navolgende artikel/producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als dit duidelijk bij het aanbod en tijdig voor het sluiten van de koop is vermeld.

 1. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Het Vraagtekentje geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Producten/artikelen welke snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
 3. Verzegelde producten die om gezondheidsredenen of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 4. Artikelen/producten welke na levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten.

 

Artikel 15: Oplevering en risico overgang

 1. Zodra het gekochte artikelen door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van het Vraagtekentje op koper.

 

Artikel 16: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen de partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 1 werkdag, na de dag van aflevering van de goederen bij de koper, bij Het Vraagtekentje worden gemeld (ingediend).
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft Het Vraagtekentje het recht om of te herstellen, opnieuw te leveren, of van levering af te zien en de koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijk afwijkingen en verschil van kwaliteit, kleur, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan Het Vraagtekentje worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende tot dezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen worden geen reclames meer geaccepteerd.

 

Artikel 17: Levering

 1. Levering geschiedt vanaf winkel/magazijn of eventueel de fabriek. Dit houdt in dat alle kosten voor de koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Het Vraagtekentje deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Het Vraagtekentje gerechtigd de zaak voor rekening van de koper op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is Het Vraagtekentje gerechtigd om eventuele bezorgkosten rekening te brengen. Retourkosten van het goed zijn voor kosten van de koper en kunnen niet verhaald worden op Het Vraagtekentje.
 5. Indien Het Vraagtekentje gegevens van de koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan Het Vraagtekentje ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door Het Vraagtekentje opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet Het Vraagtekentje dit mededelen aan de koper.
 7. Het Vraagtekentje is gerechtigd de zaken in gedeeltes te leveren tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Het Vraagtekentje is bij levering in delen gerechtigd deze apart te factureren.

 

Artikel 18: Overmacht

 1. Kan het Vraagtekentje niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor de door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee het Vraagtekentje ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de verkoper kan worden verlangd zoals bv, ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, Epidemieën, pandemieën, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, noodverordeningen,  transport moeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van de verkoper.
 3. Voorst verstaan partijen onder overmacht de omstandigheden dat de toeleveringsbedrijven waarvan Het Vraagtekentje afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Het Vraagtekentje voldoen, tenzij dit aan Het Vraagtekentje te verwijten valt.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Het Vraagtekentje niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Het Vraagtekentje niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of in gedeelten te ontbinden.
 5. In geval dat de overmacht langer dan 3 maanden voortduurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief of een door beide partijen overeengekomen methode.

 

Artikel 19: Overdracht van rechten

1.Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een goederenrechtelijke werking zoals bedoel in art 3:83,tweede lid, BW.

 

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij Het Vraagtekentje aanwezige zaken en geleverde zaken ,goederen en andere delen blijven eigendom van het Vraagtekentje totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan het Vraagtekentje zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terug nemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan heeft het Vraagtekentje het recht om de levering/werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan dan niet aan Het Vraagtekentje worden tegengeworpen.
 3. Het Vraagtekentje is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op een andere wijze te bezwaren.
 4. Het Vraagtekentje verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis ter inzage op verzoek te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Het Vraagtekentje het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat de koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 21: aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voorvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Het Vraagtekentje.

 

Artikel 22: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over het artikel ed. direct aan Het Vraagtekentje te melden, zo adequaat mogelijk zodat Het Vraagtekentje in staat is om hier adequaat op te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is Het Vraagtekentje verplicht het gekochte te herstellen, vervangen of te vergoeden.
 1. Het Vraagtekentje behandeld een klacht van koper overeenkomstig de wettelijke klachtenprocedure.
 2. Klachten worden door Het Vraagtekentje binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Mocht de afhandeling van de klacht toonbaar een langere tijd in bezit nemen wordt dat door Het Vraagtekentje aan de koper/klant kenbaar gemaakt.
 3. De koper dient Het Vraagtekentje 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

 

Artikel 23: Garanties

 1. Het Vraagtekentje garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst gestelde eisen voldoet en het geschikt is voor wat de koper ervan verwacht. U heeft garantie van 1 maand op gebreke van het artikel/product welke buiten de schuld van beide partijen is ontstaan en duidelijk te wijten is aan fabricagefouten. Denk bv aan een kapotte ritssluiting ed. U kunt het betreffende artikel door het Vraagtekentje laten maken( de kostprijs wordt niet vergoed) of in overleg met Het Vraagtekentje een ander oplossing zoeken.
 2. De genoemde garantie geld niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik van de koper of wanneer zonder toestemming van Het Vraagtekentje derden wijzigingen hebben aangebracht of geprobeerd dit te doen dan wel het goed gebruikt te hebben voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 3. Indien de door Het Vraagtekentje verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt die door de producent wordt verstrekt.

 

Artikel 24: Toepassingsrecht

 1. Op deze overeenkomst tussen het Vraagtekentje en koper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Wanneer er bij een gerechtelijke procedure één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 25: Geschillen

 1. Geschillen tussen het Vraagtekentje en koper kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie Thuiswinkel postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de koper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Het Vraagtekentje heeft voorgelegd
 1. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden nadat de koper de klacht bij Het Vraagtekentje ingediend heeft schriftelijke of door de commissie te bepalen vorm bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 2. De geschillencommissie doet uitspraak zoals deze is vastgelegd in het reglement van de geschillencommissie. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bijwegen van bindend advies.
 3. De geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of behandeling staken indien er aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, in staat van faillissement verkeerd of zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt voordat een geschil op de zitting is behandeld.
 4. Thuiswinkel.org zal de algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de consumentenbond. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd.